Veelgestelde Vragen

Uw bezoek aan dc verzuimdiagnostiek

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of re-integratiebureau verwijst u voor medisch onderzoek naar EC VerzuimDiagnostiek. Uw bezoek aan ons centrum willen wij zo prettig mogelijk laten verlopen. Via onderstaande ‘veelgestelde vragen’ willen wij u alvast zo goed mogelijk hierover informeren.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met onze cliëntencoördinator via info@verzuimdiagnostiek.nl of 088 0062850.

Uw feedback

Uw feedback gebruiken wij om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. Wilt u een suggestie of op- of aanmerking met ons delen? Dit kan op twee manieren:

 • Door de tevredenheidsenquête in te vullen die u binnen een week na het onderzoek van ons per e-mail ontvangt.
 • Door ons een bericht te sturen via info@verzuimdiagnostiek.nl.
Wat is EC VerzuimDiagnostiek?

EC VerzuimDiagnostiek is een medisch expertise centrum met locaties in Amsterdam, Schiedam en Maastricht. In opdracht van een bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur verricht EC VerzuimDiagnostiek een medische expertise (medisch onderzoek).

 • Hoe eerder bekend is wat de oorzaak van uw klacht is, hoe eerder vervolgbehandeling mogelijk is en hoe eerder u weer (gedeeltelijk) aan het werk kunt.
Wat is een medische expertise?

Een medische expertise is een onderzoek door de medisch specialist. Met de medische expertise willen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of medisch adviseurs in kaart brengen wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn bij het uitvoeren van uw werk.

De medisch specialist die het expertise onderzoek doet, start géén behandeling bij u.

Waarom EC VerzuimDiagnostiek?

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of re-integratiebureau heeft gekozen voor EC VerzuimDiagnostiek, omdat u snel bij onze medisch specialist terecht kunt.

 • U kunt snel bij ons terecht. Zo weet u eerder waar u aan toe bent.
Hoe bereid ik mijn bezoek voor?
 • U ontvangt van ons een afspraakbevestiging per post of per e-mail. Lees deze brief zorgvuldig door. Hierin staat de tijd en locatie vermeld waar u verwacht wordt.
 • Lees ook het meegestuurde instemmingsformulier
 • Neem uw legitimatiebewijs mee
 • Neem verslagen of foto’s mee van voorgaande medische onderzoeken
 • Denk na over eventuele vragen die u wilt stellen
 • Als er onduidelijkheden zijn of als u iets niet begrijpt, mail of bel ons voor uitleg
Voor welke specialismen kan ik via de verwijzer terecht bij EC VerzuimDiagnostiek?

Aan EC VerzuimDiagnostiek is een team van ruim 70 medisch specialisten verbonden, zoals orthopeden, neurologen, cardiologen en psychiaters.

Wat is aanvullend onderzoek?

Na het medisch onderzoek, vraagt de medisch specialist soms ‘aanvullend onderzoek’ aan. Dit kan zijn: een MRI, een röntgenfoto, een echo of bloedafname. Meestal wordt dit onderzoek meteen uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat voor het aanvullend onderzoek een vervolgafspraak wordt gemaakt.

Wie zijn de specialisten van EC VerzuimDiagnostiek?

De meeste specialisten zijn verbonden aan een ziekenhuis of kliniek en doen daarnaast onderzoek voor EC VerzuimDiagnostiek.

Waar kan ik terecht voor een medische expertise?

De expertise vindt meestal plaats op een van onze locaties in Amsterdam, Schiedam of Maastricht.

Door onze samenwerking met een groot aantal ziekenhuizen of maatschappen, vindt het onderzoek soms ook plaats op een andere locatie. Dit is afhankelijk van het specialisme.

Hoe lang duurt de medische expertise?

U kunt uitgaan van een uur. Psychiatrisch onderzoek duurt, indien noodzakelijk, anderhalf a twee uur. Neuropsychologisch onderzoek duurt drie tot vijf uur.

Komt u met de auto?

Op de locaties Amsterdam, Schiedam en Maastricht is het makkelijk parkeren. Houd in Amsterdam rekening met betaald parkeren, circa € 7,50 per uur in het centrum. Of in de parkeergarage € 7,20 tot 8,- per uur.

Bent u rolstoel afhankelijk?

Kunt u ons, voor uw komst, laten weten of u afhankelijk bent van rolstoel of scootmobiel? Wij kunnen dan voorzieningen treffen voor toegang tot het pand.

Bij ons medisch expertise centrum in Amsterdam zijn geen invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Het pand is matig rolstoel toegankelijk. Wel zit er recht tegenover onze vestiging een parkeergarage waar u tegen betaling gebruik van kunt maken.

Wat gebeurt er met de uitslag van de medische expertise?

Na uw bezoek aan de medisch specialist gaat een medische rapportage naar uw bedrijfsarts of verzekeringsarts.

 • Hij of zij zal de resultaten van het medische onderzoek met u bespreken.
 • Uw werkgever of casemanager krijgen geen inzage in uw medisch dossier en krijgen het verslag niet toegestuurd.

De casemanager krijgt indien gewenst een inzetbaarheidsadvies over de beperkingen en re-integratiemogelijkheden. Dit verslag bevat géén medische gegevens. Het advies voor uw werkgever loopt altijd via de bedrijfsarts of de casemanager.

 • Wil u dat uw huisarts de medische rapportage ontvangt? U kunt dit bij uw bezoek aan ons kenbaar maken. Of stuurt u een e-mail naar onze clientencoordinator: info@verzuimdiagnostiek.nl
Waarom ontvangt u van EC VerzuimDiagnostiek een enquête?

Wij willen graag weten hoe u het bezoek aan ons medisch expertise centrum en het onderzoek door onze medisch specialist hebt ervaren. Bent u prettig geholpen?

Hoe gaat EC VerzuimDiagnostiek om met mijn medische gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en medische gegevens. Lees meer hierover in ons privacy beleid.

Wat zijn mijn rechten als cliënt?

Als cliënt hebt u rechten. De wet- en regelgeving voorziet in een aantal rechten van de ‘betrokken keurling’.

De uitleg hieronder is bedoeld om u te informeren in algemene zin over deze rechten. Het heeft niet de status van een juridisch advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De wet- en regelgeving is niet altijd eenduidig. Neem bij twijfel contact op met uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of uw juridisch adviseur.

In principe gelden bij een keuring/medische expertise 3 rechten:

1. Correctierecht:

Het correctierecht is altijd van toepassing en betreft (uitsluitend) gegevens zoals uw naam, adres, woonplaatsgegevens.

Het correctierecht vloeit, ook in het geval van medische expertises, voort uit artikel 16 AVG (voorheen artikel 36 lid 1 Wbp). Iemand van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan vragen om een correctie daarvan als hij of zij meent dat die persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. Het gaat om eventuele feitelijke vergissingen of onjuistheden. Dit recht strekt zich niet uit tot op het professionele oordeel van de medisch specialist en de conclusies.

2. Inzagerecht:

U hebt het recht op inzage in uw medisch dossier. Indien u dit wenst kunt u contact met ons opnemen en sturen wij u een kopie van de medische rapportage.

3. Blokkeringsrecht:

Keurlingen die bij DC VerzuimDiagnosiek onderzocht worden, worden gewezen op het mogelijk toepasselijk zijn van het blokkeringsrecht. Dit betreft een wettelijk recht en is vermeld in artikel 7:464 lid 2 BW. Het betreft een ja/nee recht.

Indien het blokkeringsrecht toepasselijk geldt, zal het conceptrapport eerst ter vrijgave (opheffing blokkering) aan de keurling worden aangeboden en pas na deblokkering (vrijgave) door de keurling, in concept naar de aanvragende partij(-en) gestuurd worden voor inhoudelijk commentaar en vragen aan de deskundige, conform de in de aanvraag en/of anderszins voorgeschreven procedure.

De wetgeving is ten aanzien van het blokkeringsrecht niet altijd duidelijk. In een aantal gevallen kan de keurling, na inzage van het complete conceptrapport, zijn blokkeringsrecht laten gelden. Hierdoor wordt verhinderd dat het rapport wordt uitgebracht. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht en hij zorgt voor het verdere vervolg van de procedure.

Wanneer geldt welk recht?

Voor alle rapportages geldt het inzage- en correctierecht.

Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid) en bij rapportages die door de medisch adviseur van een advocaat of letselschadebureau worden aangevraagd.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij lopende verbintenissen zoals bij keuringen die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar u een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering hebt afgesloten, immers, deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.

Bij keuringen aangevraagd door het UWV in het kader van sociale verzekeringen (uitkeringen e.d.) geldt geen blokkeringsrecht.

Bij een onderzoek op aanvraag van een bedrijfsarts in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst geldt ook geen blokkeringsrecht. De onderliggende gedachte is dat de werkgever een gefundeerde inschatting moet kunnen maken betreffende de veiligheid van de tewerkstelling voor u en voor derden.

Laat u, bij twijfel, van te voren informeren over uw rechten door uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of uw juridisch adviseur.

Aan wie wordt het medisch rapport verstuurd?

Het rapport met medische gegevens wordt aan de aanvragend arts gestuurd. Dit is uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur.

Deze arts mag zonder uw toestemming geen medische gegevens aan derden bekendmaken. Wel mag hij adviseren over beperkingen op basis van de medische gegevens.